centr.ster.1Kierownik: mgr Monika Mizera

tel. 48 361-49-15

tel. do pracowników 48 361-33-94

  Lokalizacja: parter, budynek główny szpitala

Centralna Sterylizatornia jest największą i jedyną w południowej części województwa mazowieckiego, spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Świadczymy usługi sterylizacji najnowocześniejszego instrumentarium i aparatury medycznej wykorzystywanej do operacji: ortopedycznych, kardochirurgicznych, neurochirurgicznych, otolaryngologicznych, ginekologicznych, okulistycznych oraz chirurgii ogólnej, dziecięcej, naczyniowej i onkologicznej.

Kluczowym aspektem działalności Centralnej Sterylizatorni jest udostępnianie całodobowej, profesjonalnej usługi, gwarantującej najwyższą jakość wyrobu sterylnego dla

 • dziewięciu sal operacyjnych wchodzących w skład Bloku Operacyjnego
 • sal operacyjnych znajdujących się w oddziałach
 • oddziałów, poradni, zakładów oraz pracowni
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Zakładu Hemodynamiki

OFERUJEMYcentr.ster.2

sterylizację parową w zakresie:

 • narzędzi chirurgicznych
 • instrumentów do chirurgii mikroinwazyjnej oraz endoskopów sztywnych
 • akcesoriów elektrochirurgicznych oraz systemów z napędem
 • artykułów gumowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych
 • materiału opatrunkowego oraz bielizny operacyjnej

sterylizację niskotemperaturową tlenkiem etylenu endoskopów elastycznych oraz innych wyrobów medycznych wrażliwych na temperaturę.

W zakresie zapewnienia jakości świadczeń związanych z dezynfekcją i sterylizacją istotne są kompetencje oraz doświadczenie pracowników. Profesjonalną kadrę Centralnej Sterylizatorni stanowią technicy sterylizacji medycznej oraz operatorzy urządzeń sterylizacyjnych posiadający wymagane uprawnienia, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia.

ORGANIZACJA

Centralna Sterylizatornia stanowi wyodrębniony zespół pomieszczeń, obejmujący

STREFĘ WYROBÓW SKAŻONYCH

 • przeznaczoną do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych i aparatury medycznej oraz mycia i dezynfekcji wózków i opakowań transportowych
 • wyposażoną w pięć przelotowych myjni – dezynfektorów do mycia i dezynfekcji termicznej oraz termiczno-chemicznej, myjnię dezynfektor do endoskopów termolabilnych, myjnię ultradźwiękową, stację uzdatniania wody oraz centralny system dozowania środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni-dezynfektorów
centr.ster.3STREFĘ WYROBÓW CZYSTYCH
 • przeznaczoną do suszenia, konserwacji i przeprowadzania testów funkcyjnych wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych oraz narzędzi pojedynczych i sprzętu anestezjologicznego, tworzenia wsadów i załadunku przygotowanych pakietów do sterylizatorów, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji
 • wyposażoną w trzy sterylizatory parowe przelotowe, niskotemperaturowy sterylizator gazowy 3M Steri-Vac, zgrzewarki rolkowe do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych, dwie suszarki do sprzętu anestezjologicznego oraz narzędzi

STREFĘ WYROBÓW STERYLNYCH

 • przeznaczoną do wyładunku wyrobów po sterylizacji, ich magazynowania i wydawania odbiorcom.