Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej jako: ,,Szpital”) prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przepisami:

 1. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 2. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. po śmierci pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. W przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi   o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca  o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu, jest osobą bliską. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej  i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta, dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej. 
 3. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
 4. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
 5. wojewodom, konsultantom krajowym, jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra, organom samorządów zawodów medycznych, medycznym towarzystwom naukowym, uczelniom medycznym, instytutom badawczym, specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli i nadzoru.
 6. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem.
 7. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.
 8. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 9. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.
 10. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 11. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym właściwych Agencji.
 12. lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
 13. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania.
 14. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 15. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 16. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.


Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, organom i podmiotom uprawnionym, następuje na podstawie decyzji Zarządu Spółki.


 Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych

W celu otrzymania kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, osoba upoważniona przez pacjenta, osoba bliska składa do Szpitala ,,Wniosek o wydanie kopii, wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej”.
 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony:

 • w Kancelarii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (parter budynku szpitala pokój nr 6) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 tel. 48 361 39 06
 • w Archiwum Zakładowym (parter budynku, pokój za bufetem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 tel. 48 361 35 59, 48 361 48 26
 • jeżeli pacjent był leczony ambulatoryjnie – w Biurze Obsługi Pacjenta (parter budynku szpitala) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. od 7:30 do 14:00, a w czwartki w godz. 7:30 - 15:00, tel. 48 361 38 98
 • jeżeli pacjent był leczony w oddziale szpitalnym, w rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 (pierwsze piętro), tel. 48 361 32 06/ 32 07 
 • za pośrednictwem poczty na adres Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.,  ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom

W przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej składanych bez osobistego kontaktu  z pracownikami szpitala i w formie innej niż pisemna (np. na adres elektronicznej skrzynki mailowej) udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe pod warunkiem osobistego odbioru lub wysłania przesyłki poleconej na adres wnioskodawcy ujawniony w dokumentacji medycznej.

Zasady odpłatności

Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Zasada ta dotyczy tylko pierwszej kopii. Normalizuje to ustawa o prawach pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku
 • na informatycznym nośniku danych w przypadku wyników badań obrazowych w postaci elektronicznej Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. pobiera opłatę, której wysokość nie przekracza wskaźników określonych w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2006 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa cennik usług Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

Opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej można uiścić w:

 1. Kasie Głównej Szpitala (parter pok. 53) w godzinach od 7.30-14.50, tel. 48 361 30 08
 2. Kasie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (I piętro) w godzinach od 8.00-17.00, tel.. 48 361 32 06, 48 361 32 07
 3. Rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (I piętro) 48 361 31 81, 48 361 31 83

lub dokonać przelew na konto Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

Bank Pekao S.A. Radom 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548

z dopiskiem ,,opłata za dokumentacją medyczną i nr faktury”

 plik do pobrania