Lekarze nie będący pracownikami tut. szpitala, a ubiegający się o odbycie stażu kierunkowego w ramach odbywanej specjalizacji w odpowiednich oddziałach/zakładach Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. są zobowiązani w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed rozpoczęciem stażu:

  • przesłać na adres szpitala lub złożyć w Kancelarii szpitala (parter) podanie adresowane do Dyrektora ds. Lecznictwa wzór podania pobierz plik z akceptacją oraz wstępnie ustalonym terminem stażu z Kierownikiem Oddziału/Zakładu           
  • skontaktować się z pracownikiem Działu Organizacji i Nadzoru  tel. 48 3613054 w celu ustalenia formalności związanych z rozpoczęciem stażu (przygotowanie porozumienia pomiędzy Szpitalem, a jednostką macierzystą, przedłożenie kopii polisy OC).

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów Szpital może odmówić dopuszczenia do odbycia stażu.
Wszelkie zmiany, bądź rezygnacje ze stażu lekarze niezwłocznie zgłaszają Kierownikom Oddziałów Szpitalnych/Kierownikom Zakładów i powiadamiają o tym Dział Organizacji i Nadzoru.