Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu oraz pacjentów korzystających z udzielanych im świadczeń zdrowotnych, a także zabezpieczenia mienia przed kradzieżami lub niszczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) jako środek bezpieczeństwa, wyłączne w ciągach komunikacyjnych budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., obejmujących miejsca ogólnodostępne tj. wejścia do Szpitala, hol główny, rejestracja, windy, obszar SOR stosuje się monitoring wizyjny.

2. W miejscach wskazanych w pkt. 1 zainstalowane są kamery monitoringu. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

3. Obszary objęte monitoringiem oznakowane są tablicami z rysunkiem kamery i napisem "obiekt monitorowany całodobowo".

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

5. Zapis z kamer przechowywany jest na serwerach Szpitala przez okres do 30 dni od nagrania. Po tym terminie jest automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze trwale usunięte z zastrzeżeniem pkt. 6.

6. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Dostęp dp danych z zapisu monitoringu posiadają upoważnieni pracownicy Szpitala oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Zapis zdarzeń utrwalonych za pomocą kamer monitoringu może być udostępniony wyłącznie na pisemny wniosek, podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie odrębnych przepisów.

9. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.