Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja działa przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu i jest kontynuacją Programu Szkoła Promocji Zdrowia zainicjowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 1999 roku. Zadanie realizowane jest przez młodzież klas biologiczno-chemicznych z I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu.

 

Koordynatorem Szkoły Promocji Zdrowia – II edycja jest Pani mgr Bernarda Reguła.

 

Uczniowie naszej Szkoły chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych w komórkach organizacyjnych Szpitala. Uczą się zdrowego trybu życia, poznają i zgłębiają swoją wiedzę związaną m.in. z udzielaniem pierwszej pomocy, wolontariatem, psychologią, psychiatrią, dietetyką.

 

Cele programu:

  • upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia,
  • kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju,
  • kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi,
  • podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska,
  • rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu,
  • kształtowanie umiejętności paramedycznych,
  • upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala",
  • rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.