Całkowita wartość projektu  -   23.148.676,49 zł

Wartość dotacji z UE                -   3.499.806,91 zł

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego  -  19.648.869,58 zł

logoMUE

termo5Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu uzyskał dofinansowanie w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Cel główny projektu:

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych  i instalacyjnych polegających na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym   Sp. z o.o.

Cele szczegółowe:

W ramach planowanej termomodernizacji obiektu pełniącego funkcję budynku szpitalnego wykonane zostaną wszystkie niezbędne prace budowlane, instalacyjne  i termomodernizacyjne, które uwzględniają dostosowanie w zakresie planowanych modernizacji Budynku Głównego Szpitala do wymagań współczynnika przenikania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie od roku 2021  (dla budynków użyteczności publicznej od roku 2019).

Planowana Inwestycja przewiduje wykonanie następujących robót termomodernizacyjnych:

  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie ścian cokołowych piwnic
  • docieplenie stropodachu materiałem
  • wymiana okien, drzwi zewnętrznych na nowe PCV i aluminiowe
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników, montaż zaworów z głowicami termostatycznymi oraz  zaworów odcinających, instalacji rurociągów z rur polipropylenowych, ocieplenie instalacji centralnego ogrzewania, regulacja układu
  • montaż na-dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,76 kW na potrzeby własne Szpitala
  • modernizacja źródła ciepła i zwiększenie sprawności wytwarzania układu kogeneracyjnego poprzez budowę i montaż układu absorpcyjnego i doposażenie istniejącej instalacji klimatyzacji  w nowe, bardziej efektywne źródło chłodu wykorzystujące energię odpadową istniejącego układu kogeneracyjnego
  • wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynkuw częściach wspólnych Szpitala na nowe energooszczędne oświetlenie LED, wymiana istniejącej instalacji oświetlenia  awaryjnego oraz zastosowanie systemu zarządzania energią  oświetlenia wewnętrznego budynku głównego Szpitala

Planowane efekty:

Realizacja  projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. wpłynie na poprawę efektywności energetycznej poprzez, ograniczenie strat cieplnych, elektrycznych oraz wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych i technologicznych wpłynie bezpośrednio na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych całego obiektu oraz znaczący efekt ekologiczny a tym samym obniżoną emisję CO2 przez Szpital.