"Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu - Termomodernizacja użyteczności publicznej 

 

Całkowity koszt realizacji zadania został oszacowany na kwotę 26.604.397,95 zł, w tym :

- koszty kwalifikowane zadania - 5 253 039,91

- środki UE 3.999.548,56 zł

- środki budżetu Województwa Mazowieckiego - 22.604.849,39 zł

- wkład własny Szpitala - 115,13 zł

 

 

Opis zakresu rzeczowego Projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu" realizowanego w latach 2021-2022:

 

Zakres Projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych dotyczących bloków E1, E2, E3, F, G, H, I, J, K1, K2, K3, K4 (budynki niskie). W ramach Projektu planowane jest wykonanie robót termomodernizacyjnych takich jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych, docieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z fasadą aluminiową, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, montaż nadachowej instalacji fotowoltaicznej, wymiana istniejącego oświetlenia wewnętrznego budynku w częściach wspólnych Szpitala. Ponadto w ramach Projektu zostaną sfinansowane koszty prac przygotowawczych , tj.: dokumentacja projektowa oraz przetargowa, a także koszty nadzoru inwestorskiego, koszty promocji i audytu energetycznego ex-post.

 

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2021 roku:

1. Prace przygotowawcze: 

1.1. Dokumentacja projektowa.

1.2. Dokumentacja przetargowa.

2. Roboty budowlane.

3. Nadzór inwestorski.

4. Promocja.

Zakres rzeczowy Projektu realizowany w 2022 roku:

1. Roboty budowlane.

2. Nadzór inwestorski.

3. Promocja.

4. Audyt ex-post.

Aula II etap termomodernizacji  drzwi wejściowe II etap termomodernizacji  termo1  termo3  termo5  termo7  termo9