SOR2Kierownik Oddziału: lek. Marcin Kuśmierz

Kierownik Zespołu Pielęgniarskiego: mgr Dorota Chmiel – Spec. Pielęgniarstwa Operacyjnego

tel. 48 361-49-78

Rejestracja tel. 48 361-31-81 lub 48 361-31-83

Sala obserwacyjna tel. 48 361-36-86 lub 48 361-36-85

Lokalizacja: osobny budynek (wjazd od strony lądowiska)

Liczba łóżek: 25, w tym 5 łóżek do intensywnej opieki medycznej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wpisany na listę Ministra Zdrowia jako jednostka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej - 3 miejsca.

 

Procedura przekazania pacjenta z SOR do POZ/Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

Zgodnie z postanowieniem §6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213):  „Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału (SOR) do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej” Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjslistycznego Sp. z o.o. określa niżej wymienione zasady przekazania pacjenta z SOR do POZ/Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

 1. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) w trybie nagłym udzielane są świadczenia zdrowotne osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 2. Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania świadczeń zdrowotnych:

  kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem,

  kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

  kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

  kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

  kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

 3. Pacjenci o najniższym stopniu zagrożenia, (grupa zielona i niebieska), przekierowani będą do obszaru konsultacyjno – obserwacyjnego. W obszarze tym, ocenę ich stanu zdrowia przeprowadzi lekarz dyżurny Oddziału Ratunkowego. W razie potrzeby wykonana zostanie w trybie doraźnym, przyłóżkowa diagnostyka biochemiczna, enzymatyczna, obrazowa lub endoskopowa, itp. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. O ile będzie to konieczne - pacjent zostanie położony na sali obserwacyjnej, na czas niezbędny do dalszej oceny jego stanu zdrowia. 

 4. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być (na podstawie § 6 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) kierowane z SOR do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1)  w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta,

  2) na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego, natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 5. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych, 

 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), 

 • telefonicznie. 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;

 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; 

 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

  6. Decyzja o dalszej hospitalizacji w innym niż SOR oddziale, (o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego) podejmowana jest – po zakończeniu procesu terapeutycznego w SOR – jednak nie później niż 24 godziny od zgłoszenia się pacjenta do SOR.

7. Decyzja o odmowie hospitalizacji, o której mowa  w § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2019 poz. 1213) podejmowana jest przez lekarza prowadzącego w ciągu 6 godzin po stwierdzeniu braku wskazań do dalszej hospitalizacji.

8. Lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na SOR nie później niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia się pacjenta do SOR lub w czasie odpowiednim do uzyskanego w triage kodu pilności uzyskania świadczenia

Kiedy nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego? 

Nieporozumieniem, wynikającym głównie z nieświadomości obywateli jest zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osób, które z powodzeniem mogą być przyjęte w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Do takich niepotrzebnych powodów zgłaszania się do SOR należą min.: 

 • chęć uzyskania porady ogólnolekarskiej, 

 • porady specjalistycznej, 

 • porady psychologicznej, 

 • wypisanie recepty, 

 • powtórzenie recepty, 

 • uzyskanie pomocy socjalnej, 

 • zmiana opatrunków, 

 • wykonanie iniekcji, 

 • zdejmowanie szwów, 

 • zdejmowanie opatrunków gipsowych, 

 • wykonywanie badań dodatkowych, 

 • wymiana cewników, 

 • konsultacji specjalistycznych,

 • w celu przyjęcia planowego do innych klinik/oddziałów, 

 • wykonywania badań za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

Do tych zadań przygotowane są i wykonują je w trybie dwudziestoczterogodzinnym jednostki podstawowej opieki zdrowotnej.