Mając na uwadze ustawowe prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, o której mowa w ustawie dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. zostały ustalone następujące zasady realizacji przedmiotowych uprawnień i obowiązków:

  1. pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym także opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu o każdej porze w ciągu doby, w tym również w porze nocnej,

  2. o skorzystaniu z prawa, o którym mowa w pkt 1 decyduje sam pacjent. Gdy pacjent jest niezdolny do wyrażenia swojej woli (np. małoletni, ubezwłasnowolniony, nieprzytomny), o skorzystaniu z tego prawa rozstrzygają rodzice, opiekun prawny, opiekun faktyczny lub rodzina,

  3. dodatkowa opieka pielęgnacyjna może być świadczona albo przez osoby bliskie dla pacjenta, albo przez pielęgniarkę/położną, które wyznacza pacjent/opiekun/rodzina,

  4. dodatkowa opieka pielęgnacyjna, o której mowa w pkt. 1 nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

  5. koszty realizacji dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ponosi

  6. zasady organizowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez:                                                                                            a) osoby bliskie (mąż, żona, dzieci, rodzice, opiekunowie):              

  • pacjent/opiekun/rodzina zgłasza potrzebę sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej Kierownikowi Oddziału Szpitalnego, który po wyrażeniu zgody przekazuje tę informację Kierownikowi Zespołu Pielęgniarskiego/Położniczego.                                                               b) pielęgniarkę/położną wyznaczoną przez pacjenta/opiekuna/rodzinę:

  • podstawą sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy pacjentem/opiekunem/rodziną, a pielęgniarką /położną w zakresie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej,

  • termin sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nie może pokrywać się z harmonogramem czasu pracy pielęgniarki/położnej wynikającym z umowy o pracę.