INFORMACJA O OBOWIĄZKACH

PACJENTÓW LECZONYCH

W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W RADOMIU

 1. Pacjent przebywający na leczeniu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. ma obowiązek:
  1) przestrzegać indywidualnych zaleceń lekarzy i pielęgniarek w zakresie stosowanej diagnostyki, terapii i pielęgnacji,
  2) współdziałać z personelem Szpitala w realizacji celu leczenia,
  3) stosować się do zaleconej diety,
  4) odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
  5) przebywać na oddziale w określonych porach dnia, szczególnie w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków, nie wychodzić poza teren Szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje, zabiegi, itp.),
  6) każdorazowo zgłaszać pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w kiosku szpitalnym),
  7) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
  8) przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych – pod groźbą kary określonej w przepisach odrębnych i pod rygorem wypisania ze szpitala w trybie art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zakaz nie dotyczy leków narkotycznych zaordynowanych przez lekarza,
  9) przestrzegać zakazu samodzielnego korzystania z dźwigów szpitalnych przeznaczonych do użytku służbowego,
  10) przestrzegać  odpowiednich postanowień Regulaminu Organizacyjnego,
  11) szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
  12) utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu, przestrzegać zasad higieny osobistej,
  13) po przyjęciu do Szpitala poinformować lekarza o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji,
  14) nie poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarskiego,
  15) nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów,
  16) przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  17) udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełneji prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia, bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta,
  18) przestrzegać obowiązującego w Szpitalu zakazu fotografowania, filmowania oraz utrwalania dźwięku.

Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, a nie przekazane do depozytu, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.