Transport sanitarny jest realizowany zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych t.j. Dz.U. z 2015 r poz. 581) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2013 r poz. 1520 z późn. zm.) wg następujących zasad:

1) Pacjentom leczonym w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych przysługuje na podstawie zlecenia lekarza Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach:

 1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym;

 2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia;

 3. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia.

2) W przypadkach niewymienionych w pkt. 1 na podstawie zlecenia lekarza Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie - 100% lub za częściową odpłatnością – 60%.

3) Transport częściowo płatny przysługuje w przypadku:

 1. chorób krwi i narządów krwiotwórczych;

 2. chorób nowotworowych;

 3. chorób oczu;

 4. chorób przemiany materii;

 5. chorób psychicznych i zaburzeń zachowania;

 6. chorób skóry i tkanki podskórnej;

 7. chorób układu krążenia;

 8. chorób układu moczowo-płciowego;

 9. chorób układu nerwowego;

 10. chorób układu oddechowego;

 11. chorób układu ruchu;

 12. chorób układu trawiennego;

 13. chorób układu wydzielania wewnętrznego;

 14. chorób zakaźnych i pasożytniczych;

 15. urazów i zatruć;

 16. wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

gdy ze zlecenia lekarza Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4) W przypadku transportu na własne żądanie pacjent pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy najbliższym podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń we właściwym zakresie, a docelowym wskazanym przez pacjenta lub osobę uprawnioną.