Całkowita wartość projektu  -   4 773 855,90 zł

Wartość dotacji z UE              -    3 547 080,00  zł

Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego  -   1 226 775,90 zł

 

logoMUE

dron2Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn: Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa II  Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Informatyzacja służby zdrowia. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny projektu:   Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych w zakresie e-zdrowia

:Cele szczegółowe

 • poprawa jakości obsługi pacjentów

 • uruchomienie Centrum Tele-Patologii

 • zapewnienie interoperacyjności

 • rozbudowa systemu EDM - Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

:Powyższy cel główny jak i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację szeregu zadań inwestycyjnych

 • zakup i wdrożenie systemów oprogramowania

 • rozbudowa środowiska przetwarzania danych dla wdrażanych systemów

 • rozbudowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa danych

 • integracja z innymi systemami i rejestrami zewnętrznymi

 • ”wdrożenie i efektywne stosowania rozwiązań „chmury obliczeniowej

 • wdrożenie platformy elektronicznej świadczenia e-usług dla mieszkańców regionu, innych podmiotów leczniczych w regionie oraz pracowników Szpitala

 • zapewnienie interoperacyjności systemu informatycznego z platformą krajową ePUAP

:Planowane efekty

 • poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

 • oszczędność czasu lekarzy i pacjentów

 • łatwiejsza obsługa administracyjna

 • zwiększenie efektywności przetwarzania informacji