Źródło finansowania:

411 582,60 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu” realizowanego w 2024 roku.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:

1 UPS 1 zestaw
2 Monitoring oraz infrastruktura sieciowa 1 komplet