Źródło finansowania:

13 001 991,75 zł - Samorząd Województwa Mazowieckiego

logo Mazowsza

 

Opis zakresu rzeczowego Zadania pod nazwą „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu” realizowanego w 2024 roku.
Zakres Zadania realizowanego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu obejmuje wykonanie robót budowlano – montażowych związanych z modernizacją Centralnej Sterylizatorni oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto w ramach Zadania zostaną sfinansowane koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego.


Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:

1 Opracowanie dokumentacji projektowej
2 Roboty budowlano-montażowe
3 Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia
4 Nadzór inwestorski.